Regulamin serwisu picEaters.pl

Niniejszy regulamin dedykowany jest serwisowi picEaters.pl.

Serwis picEaters ma z założenia ułatwiać jego użytkownikom wybór zamawianego jedzenia oraz umożliwić tworzenie własnego dziennika wizyt wraz z opiniami i opisami przeżyć podczas wizyt w dowolnej restauracji w Polsce.
Treść całego portalu tworzą sami użytkownicy dodając zdjęcia i opinie o potrawach.
Materiały w serwisie mają charakter wyłącznie edukacyjno-informacyjny i nie mają na celu zniesławiania obiektów restauracyjnych. Faktyczne zdjęcia otrzymanych dań mogą różnić się od tych przedstawianych w serwisie. PicEaters nie jest autorem tych opinii.
Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z funkcjonalności oraz usług elektronicznych dostępnych w serwisie internetowym pickeaters.pl/pickeaters.com. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu z usług picEaters, regulują w szczególności zasady korzystania z serwisu, w tym kwestie naszej odpowiedzialności. Warunki te znajdą zastosowanie w razie braku innych ustaleń między nami.

 

Zespół picEaters

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Treść regulaminu


 

 1. O nas.
 2. Definicje.
 3. Ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego.
 4. Usługi elektroniczne dostępne w serwisie internetowym.
 5. Warunki korzystania z usługi Dodaj opinię 
 6. Reklamacje dotyczące serwisu internetowego.
 7. Prawa autorskie.
 8. Postanowienie końcowe.

 


 

 1. O nas

Właścicielem serwisu internetowego picEaters jest Paweł Sołtysiak, będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, występujący dalej jako „Usługodawca”, „picEaters

 

 1. Definicje

Definicje użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

Serwis – Serwis internetowy należący do Usługodawcy dostępny pod adresami: picEaters.pl, picEaters.com

Regulamin – Niniejszy regulamin

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Serwisu internetowego zgodnie z regulaminem.

Użytkownik - (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym.

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

KONTO Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email), loginem i hasłem nadanym przez Użytkownika, zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w Serwisie Internetowym, dostępna w szczególności pod następującymi adresami: www.piceaters.pl, www.piceaters.com.  Rejestracja Konta w ramach jednego z wyżej wskazanych Serwisów umożliwia korzystanie z Konta  na wszystkich pozostałych Serwisach, w których Usługa Elektroniczna Konto jest udostępniana. Aby mieć dostęp do zasobów zgromadzonych na swoim Koncie w danym serwisie Użytkownik musi się do niego zalogować.

LOGIN indywidualna i niepowtarzalna nazwa, umożliwiająca identyfikację Użytkownika w Serwisie, wybrana przez Użytkownika w trakcie Rejestracji w Serwisie.

 1. Ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego.
   
 1. Serwis internetowy jest ogólnopolskim portalem, którego głównym zadaniem jest dostarczanie realnych, aktualnych zdjęć i opinii potraw w obiektach restauracyjnych z całej Polski.  
 2. Niniejszy regulamin dedykowany jest Serwisowi, a tym samym reguluje wszystkie udostępniane przez Usługodawcę Usługi elektroniczne, jak i funkcjonalności dostępne w Serwisie.
 3. Wszystkie opinie w Serwisie są własnością Użytkowników.
 4. Korzystanie z Serwisu nie wymaga rejestracji, jednakże Użytkownicy posiadający w Serwisie swoje Konto, po zalogowaniu mają możliwość korzystania z dodatkowych usług i dostęp do dodatkowych treści.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnie ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. Niniejszy regulamin, określający zasady korzystania z Serwisu: www.piceaters.pl, www.piceaters.com dostępny jest dla każdego Użytkownika, na każdym z Serwisów, pod linkiem Regulamin serwisu. W każdej chwili możliwe jest jego pobranie, utrwalenie lub wydruk.
 7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 

 

 1. Usługi elektroniczne dostępne w serwisie internetowym.
 1. Korzystać z serwisu na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Użytkownik.
 2. Użytkownik może korzystać w Serwisie z następujących usług Elektronicznych
  a. Opinie
  b. Lista Restauracji
  b. Konto
  c. Dodaj swoją opinię
  d. Dodaj restaurację
 3. Korzystanie z dostępnych Usług Elektronicznych jest nieodpłatne.
 4. Korzystanie z Opinii możliwe jest zarówno po wejściu na stronę główną Serwisu, a także po przejściu do tematycznych zakładek np. „Co zjeść w…”. Każda opinia zawiera zdjęcie, nazwę potrawy oraz nazwę restauracji, w której zostało ono zakupione. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania korzystania Opinii poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.
 5. Korzystanie z Listy Restauracji możliwe jest zarówno po wejściu na stronę główną Serwisu, a także po przejściu do tematycznych zakładek np. „Przeglądaj restauracje”. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, zaprzestania korzystania z Listy restauracji poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.
 6. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Użytkownika: (1)wypełnieniu formularza rejestracji oraz (2) zalogowaniu się. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych: nazwa użytkownika, adres poczty elektronicznej oraz hasło. Podając nazwę Użytkownika należy mieć świadomość, że będzie ona widoczna publicznie w Serwisie, gdy Użytkownik będzie zamieszczał informacje na stronach Serwisów np. Opinię. Użytkownik może także utworzyć Konto poprzez integrację z kontem posiadanym w serwisie internetowym Facebook lub Google. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez kliknięcie w odpowiednią zakładkę w ustawieniach swojego Konta lub wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy. Celem uzyskania dostępu do materiałów zgromadzonych w ramach Konta założonego w Serwisie, niezbędne jest jednak zalogowanie każdorazowo do Serwisu.
 7. Korzystanie z usługi Dodaj restaurację wymaga zalogowania się do Konta. Usługa polega na dodaniu do Serwisu restauracji w celu późniejszego dodania Opinii. Dodać restaurację można na 2 sposoby; (1) Poprzez wyszukanie jej w bazie Google, podając nazwę restauracji (2) podając nazwę restauracji oraz jej lokalizację. Każda dodana w ten sposób restauracja jest weryfikowana przez picEaters i nie jest widoczna dla wszystkich Użytkowników do momentu jej zatwierdzenia. W trakcie weryfikacji dodana restauracja widoczna jest dla Użytkownika dodającego tę restaurację oraz picEaters. picEaters może odrzucić dowolną restauracje bez podania przyczyny, w takim przypadku profil restauracji nie będzie widoczny w Serwisie.

 

 1. Warunki korzystania z usługi “Dodaj opinię
 1. Usługodawca udostępnia za pomocą Serwisu możliwość dodawania przez Użytkowników Opinii potrawy z wybranej restauracji. W ramach tej funkcjonalności Użytkownik może wystawić swój subiektywny komentarz, dotyczący danej potrawy lub restauracji oraz przesłać zdjęcie potrawy.
 2. Użytkownik przesyłając zdjęcie w ramach Usługi „Dodaj opinię” lub „Dodaj danie”, równocześnie mając na uwadze charakter oraz cel świadczonej Usługi, wyraża zgodę na nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację dodanych zdjęć i innych treści w Serwisie oraz na korzystanie ze zdjęć na następujących polach eksploatacji:
 1. utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. cyfrowo,
 2. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. cyfrowo,
 3. wprowadzanie do obrotu oraz publiczne udostępnienie,
 4. wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,
 5. publiczne odtwarzanie i wyświetlanie (m. za pomocą dowolnych urządzeń cyfrowych, posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video),
 6. obróbki cyfrowej w celu dostosowania wiadomości, zdjęcia do publicznego udostępnienia,
 7. nieodpłatnego wykorzystania wizerunku Użytkownika oraz innych osób utrwalonych we wiadomościach, na zdjęciach,
 8. wykorzystania wiadomości, zdjęć przesłanych przez Użytkownika w różnej formie, w tym w postaci drukowanej,
 9. wykorzystania zdjęć w celu promocji Serwisu.
 1. Użytkownik przesyłając zdjęcia w ramach Usługi „Dodaj opinię” oświadcza, że posiada pełne prawo do dysponowania zdjęciem, a więc, iż dysponuje stosowną licencją w zakresie korzystania z przesłanego zdjęcia, materiału bądź przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wiadomości, zdjęcia, które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej.
 2. Użytkownik przesyłając zdjęcie oświadcza, że ewentualne osoby trzecie ukazane na przesłanych przez Użytkownika zdjęciach wyraziły zgodę na utrwalenie wizerunku oraz rozpowszechnienie wizerunku w mediach, w szczególności w Internecie, a także w innych środkach przekazu. W razie wątpliwości bądź spornych informacji, Użytkownik jest zobowiązany przedstawić stosowne dokumenty oraz dowody celem wykazania, iż osoba trzecia wyraziła zgodę na rozpowszechnienie jej wizerunku.
 3. Użytkownik przesyłający zdjęcie ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie prawa, w tym praw osób trzecich, ze szczególnym uwzględnieniem naruszenia dóbr osobistych. Zakazane jest dostarczanie treści i materiałów o charakterze bezprawnym, w tym treści sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami.
 4. Dodając zdjęcie w ramach Usługi należy unikać uwieczniania wizerunku osób. Zdjęcie powinno przedstawiać tylko potrawę, której dotyczy opinia.
 5. Dodana Opinia może trafić do weryfikacji przez picEaters, w takim przypadku nie będzie ona widoczna dla wszystkich Użytkowników Serwisu do momentu jej zweryfikowania. W trakcie weryfikacji Opinia dostępna jest tylko dla Użytkownika dodającego opinię oraz picEaters.
 6. picEaters może odrzucić bez podania przyczyny dowolną Opinię, a co za tym idzie nie opublikować jej dla wszystkich użytkowników Serwisu. W takim przypadku widoczność Opinii pozostanie tylko na koncie Użytkownika, który ją dodał.   

 1. Reklamacje dotyczące serwisu internetowego
 1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu mogą Państwo złożyć drogą poczty elektronicznej na adres: kontakt(małpa)piceaters.pl
 2. Zalecamy podanie w opisie reklamacji: (1)informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) Państwa roszczenia; oraz (3)danych kontaktowych składającego reklamację, co ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Zalecenia podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie sugestii i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Ustosunkujemy się do Państwa reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 1. Prawa autorskie
 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach, należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów w trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Kwestie Praw autorskich do materiałów zamieszczanych w serwisie przez Użytkowników w związku z korzystaniem z takich usług jak np. Dodaj opinię, bądź braniem udziału w Konkursach każdorazowo znajdują uregulowanie w Regulaminach dotyczących tych aktywności.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane poprzez picEaters zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Zmiana Regulaminu - Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług Elektronicznych w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 3. Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu konsumenta zawierającego umowę z Usługodawcą, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Usługodawca gwarantuje w takim wypadku konsumentowi ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. 2002 nr 144, poz. 1204 ze z m.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa .


 

Dziękujemy za uważną lekturę!
W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji.
Zapraszamy do współpracy, Zespół picEaters